พินอินฉบับปรับปรุงใหม่ พร้อมแบบฝึกหัดการออกเสียง

พินอินสำคัญมาก เมื่อเริ่มต้นเรียนภาษาจีน

คลิปนี้ได้อธิบายว่าพินอินเกิดจากอะไรและความสำคัญของพินอิน


หมายเหตุ : ทุกครั้งที่เรียนจะต้องกดปุ่มเรียนเสร็จแล้ว ถึงจะเรียนหัวข้อต่อไปได้ครับ (จะมีเครื่องหมาย เช็คถูกสีขาว วงกลมฟ้าอยู่หน้าหัวข้อ ซึ่งหมายถึงเรียนเสร็จแล้วครับ) 

แบบทดสอบทุกแบบทดสอบต้องทำให้ถูกทุกข้อแล้วจะสามารถกดบทเรียนถัดไปได้ครับ